• HOME
  • 지혜의 향기
  • 책속의 한 줄

, 소설, 광고, 영화 등에서 감명깊게 본 짧은 문안, 대사 등을 올리는 공간입니다

 

 
작성일 : 17-09-06 16:39
 글쓴이 : 양현주
조회 : 258  

noname01.png

 

 

 

 

흔들리는 건 당신의 눈이다.

활시위를 당기는 손이다.

명중할 수 있을까 의심하는 마음이다.

 

과녁은 늘 그 자리에 있다.

 

 - 정철 <한 글자> 중에서 -

 

감상

 

꿈을 가진 그대여 쏴라 과녁은 늘 그 자리에 있다

온종일

빗방울들이 활시위를 당기고 있다

B의 과녁은 땅이 아니라 허공이다

과녁을 통과한 화살들이 빗길에 주저앉아

흔들,

젖는 것은 떨어진 화살 풍경이 아니라

눈빛이다


<양현주 시인>

소스보기

<br /> <div style="text-align: center"><img style="width: 640px; height: 424px" alt="noname01.png" src="http://www.feelpoem.com/board/data/cheditor4/1709/3542b02b7fa4dcee12d38fde5bf38e79_20170906163717_heujqbkm.png" /></div> <p style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px">&nbsp;</p> <!--StartFragment--> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#00b050" face="돋움" size="3"><strong>늘</strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#00b050" face="돋움" size="3"><strong> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><strong><font color="#00b050">흔들리는 건 당신의 눈이다<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">.</span></font></strong></font></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><strong><font color="#00b050">활시위를 당기는 손이다<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">.</span></font></strong></font></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><strong><font color="#00b050">명중할 수 있을까 의심하는 마음이다<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">.</span></font></strong></font></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#00b050" face="돋움" size="3"><strong> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><strong><font color="#00b050">과녁은 늘 그 자리에 있다<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">.</span></font></strong></font></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#00b050" face="돋움" size="3"><strong> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#000000" face="돋움" size="3"><strong>&nbsp;- 정철 <span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">&lt;</span>한 글자<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">&gt; </span>중에서 -</strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#c00000" face="돋움" size="3"><strong>감상</strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><font color="#7030a0"><strong>꿈을 가진 그대여 쏴라 <span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">“</span>과녁은 늘 그 자리에 있다<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">”</span></strong></font></font></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0" face="돋움" size="3"><strong>온종일</strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0" face="돋움" size="3"><strong>빗방울들이 활시위를 당기고 있다</strong></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0" face="돋움" size="3"><strong>B의 과녁은 땅이 아니라 허공이다</strong></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0" face="돋움" size="3"><strong>과녁을 통과한 화살들이 빗길에 주저앉아</strong></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><font color="#7030a0"><strong>흔들<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">, </span></strong></font></font></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0" face="돋움" size="3"><strong>젖는 것은 떨어진 화살 풍경이 아니라</strong></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font color="#7030a0" size="3"><strong>눈빛이다 </strong></font></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font color="#7030a0" size="3"><br /></font></font></p><strong></strong> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><font size="3"><font color="#7030a0"><strong><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">&lt;</span>양현주 시인<span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">&gt;</span></strong></font></font></font></p>

 
 번호 제목 글쓴이 날짜 조회
34 고독이 나를 위로한다 노트24 11-17 40
33 시인 됨을 향한 헤르만 헤세의 당부("헤세의 문장론"중에서) 글사랑인 11-06 77
32 황홀한 이 규칙을 어긴 꽃은 아직 한 송이도 없다 / 문정희 broda 10-31 111
31 네가 오후 4시에 온다면 조경희 10-30 141
30 넌 마음만 먹으면 못 할일 없어 (1) 양현주 10-17 232
29 개나리가 있는 풍경 - <양현근> ssun 10-07 222
28 우린 예전에도 이렇게 싸웠어 양현주 09-25 239
27 수인 [차이나는 클래스] 최정신 09-21 197
26 인디아나, 인디아나 그냥둬 양현주 09-20 185
25 당신이 슬픔이나 회한 같은 걸 하나도 지니지 않은 여자였다면 허영숙 09-20 188
24 눈 내리는 날은 - <김종해> ssun 09-18 361
23 연애의 끝 broda 09-14 241
22 지금 겨울이라면, 당신의 마음 마저도 겨울이라면 허영숙 09-11 246
21 가장 어두울 때는 해뜨기 직전이다 조경희 09-08 272
20 너무 감동을 모르고 한 시절을 버텼구나 영동선 09-07 273
19 우리에게 죽음이란? 최정신 09-07 239
18 흔들리는 건 당신의 눈이다 양현주 09-06 259
17 존재를 무시당하면 broda 09-05 227
16 연애하고 마라톤의 공통점이 뭔지 알아요? 영동선 09-04 210
15 초여름 숲처럼 - <문정희> ssun 09-02 262
14 now where was i? 金富會 09-01 209
13 문자 최정신 09-01 206
12 새는 알에서 나오려고 싸운다 조경희 09-01 227
11 시의 가시 최정신 08-31 203
10 그러니까 우리 세상 모든 자식들은 눈물을 흘릴 자격도 없다 영동선 08-31 189
9 바다를 보았네 -<김완하> ssun 08-30 277
8 당신, 거기 있어줄래요 양현주 08-30 286
7 後記 broda 08-30 171
6 broda 08-30 179
5 야심 우상의황혼 08-26 216
4 무엇인가 행하라 하찮은 것이라도 상관없다 양현주 08-21 323
3 인생이란 비스킷통이라고 생각하면 돼요. (1) broda 08-14 338
2 너와 함께한 시간 모두 눈부셨다 양현주 08-13 384
1 당신의 진정한 친구 양현주 08-13 424