• HOME
  • 지혜의 향기
  • 책속의 한 줄

, 소설, 광고, 영화 등에서 감명깊게 본 짧은 문안, 대사 등을 올리는 공간입니다

 

 
작성일 : 17-08-21 17:24
 글쓴이 : 양현주
조회 : 323  3542b02b7fa4dcee12d38fde5bf38e79_20170821172819_dgqbltze.jpg


엇인가 행하라. 하찮은 것이라도 상관없다


죽음이 찾아오기 전에 당신의 생명을 의미 있는 뭔가로 만들어라


당신은 쓸데없이 태어난 것이 아니다


당신은 무엇을 위하여 태어났는지 발견하라


당신은 우연히 태어난 것이 아니다


명심하라


 


- 베르나르 베르베르의 개미중에서 -

 

 

 

 

감상

 

 

무엇인가 행하라 하찮은 것이라도...
이 말 참 좋다

하찮게 생각하여 아무것도 행하지 않으면 소용 없는 것이다
속담에 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라고 했다
실패해도 괜찮다
상처 받아도 괜찮다 행하라 세상이 하찮게 생각하는 모든것들을...
하찮은 일부터 실천하다 보면 실수하고 넘어지고
다시 일어나는 것을 반복하는 동안 우리의 삶이 의미있는 삶이 될 것이다

난 베르나르 베르베르의 『개미』를 읽고
지금도 개미가 내 발에 밟힐까봐 조심한다
길을 걷다가 개미 군단을 보면 멈추어 가만히 들여다 보기도 한다
개미는 내게 많은 생각을 준다
 
베르나르 베르베르는 참 실감나게 글을 쓰는 작가이다 
<양현주 시인>

소스보기

<p class="0" style="margin: 0px; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font size="3"><font color="#ff0000"><span style="font-family: 함초롬바탕; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕"><br /></span></font></font></p> <div align="center" style="text-align: left"><font size="3"><font color="#ff0000"><strong><br /> <div style="text-align: center"><img style="width: 640px; height: 426px" alt="3542b02b7fa4dcee12d38fde5bf38e79_20170821172819_dgqbltze.jpg" src="http://www.feelpoem.com/board/data/cheditor4/1709/3542b02b7fa4dcee12d38fde5bf38e79_20170906164552_eymfleai.jpg" /></div><br /></strong></font></font></div><font size="3"><font color="#ff0000"><br /></font></font> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움"><strong><font color="#00b050" size="3">무</font><font size="3"><font color="#ff0000"><font color="#00b050">엇인가</font> <font size="5">행하라</font><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt"><font size="5">.</font> </span><font color="#00b050">하찮은 것이라도 </font><font size="5">상관없다</font></font></font></strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong>죽음이 찾아오기 전에 당신의 생명을 의미 있는 뭔가로 만들어라</strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong>당신은 쓸데없이 태어난 것이 아니다</strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong>당신은 무엇을 위하여 태어났는지 발견하라</strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong>당신은 우연히 태어난 것이 아니다</strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong>명심하라</strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font face="돋움" size="3"><strong> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> </strong></font></p> <p align="center" style="margin: 0px"><font face="돋움"><strong><br /></strong></font></p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font size="3"><font face="돋움"><strong><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">- </span>베르나르 베르베르의 <span style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">『</span>개미<span style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">』 </span>중에서 <span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">-</span></strong></font></font></p> <p align="center" style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font size="3"><font face="돋움"><strong><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt"></span></strong></font></font></p> <p align="center" style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt">&nbsp;</p> <p align="center" style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font size="3"><font color="#c00000" face="돋움"><strong><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">감상</span></strong></font></font></p> <p align="center" style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font size="3"><font face="돋움"><strong><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt"></span></strong></font></font></p> <p align="center" style="margin: 0px">&nbsp;</p> <p align="center" class="0" style="margin: 0px; line-height: 1.7; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><font color="#7030a0"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><strong><font face="돋움" size="2"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">무엇인가 행하라 하찮은 것이라도... <br />이 말 참 좋다 <br /><br />하찮게 생각하여 아무것도 행하지 않으면 소용 없는 것이다 <br />속담에 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라고 했다 <br />실패해도 괜찮다 <br />상처 받아도 괜찮다 행하라 세상이 하찮게 생각하는 모든것들을... <br />하찮은 일부터 실천하다 보면 실수하고 넘어지고 <br />다시 일어나는 것을 반복하는 동안 우리의 삶이 의미있는 삶이 될 것이다 <br /><br />난 베르나르 베르베르의 『개미』를 읽고 <br />지금도 개미가 내 발에 밟힐까봐 조심한다 <br />길을 걷다가 개미 군단을 보면 멈추어 가만히 들여다 보기도 한다 <br />개미는 내게 많은 생각을 준다 <br />&nbsp; <br />베르나르 베르베르는 참 실감나게 글을 쓰는 작가이다&nbsp; </span></font><font face="돋움" size="2"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt">&lt;양현주 시인&gt; <font size="3"></font></span><font size="3"></font></font></strong></font></font></font></font><font size="3"></font></p>

 
 번호 제목 글쓴이 날짜 조회
34 고독이 나를 위로한다 노트24 11-17 40
33 시인 됨을 향한 헤르만 헤세의 당부("헤세의 문장론"중에서) 글사랑인 11-06 78
32 황홀한 이 규칙을 어긴 꽃은 아직 한 송이도 없다 / 문정희 broda 10-31 112
31 네가 오후 4시에 온다면 조경희 10-30 142
30 넌 마음만 먹으면 못 할일 없어 (1) 양현주 10-17 232
29 개나리가 있는 풍경 - <양현근> ssun 10-07 222
28 우린 예전에도 이렇게 싸웠어 양현주 09-25 239
27 수인 [차이나는 클래스] 최정신 09-21 198
26 인디아나, 인디아나 그냥둬 양현주 09-20 186
25 당신이 슬픔이나 회한 같은 걸 하나도 지니지 않은 여자였다면 허영숙 09-20 189
24 눈 내리는 날은 - <김종해> ssun 09-18 362
23 연애의 끝 broda 09-14 241
22 지금 겨울이라면, 당신의 마음 마저도 겨울이라면 허영숙 09-11 246
21 가장 어두울 때는 해뜨기 직전이다 조경희 09-08 273
20 너무 감동을 모르고 한 시절을 버텼구나 영동선 09-07 273
19 우리에게 죽음이란? 최정신 09-07 239
18 흔들리는 건 당신의 눈이다 양현주 09-06 259
17 존재를 무시당하면 broda 09-05 227
16 연애하고 마라톤의 공통점이 뭔지 알아요? 영동선 09-04 211
15 초여름 숲처럼 - <문정희> ssun 09-02 262
14 now where was i? 金富會 09-01 209
13 문자 최정신 09-01 206
12 새는 알에서 나오려고 싸운다 조경희 09-01 228
11 시의 가시 최정신 08-31 203
10 그러니까 우리 세상 모든 자식들은 눈물을 흘릴 자격도 없다 영동선 08-31 190
9 바다를 보았네 -<김완하> ssun 08-30 277
8 당신, 거기 있어줄래요 양현주 08-30 286
7 後記 broda 08-30 172
6 broda 08-30 179
5 야심 우상의황혼 08-26 216
4 무엇인가 행하라 하찮은 것이라도 상관없다 양현주 08-21 324
3 인생이란 비스킷통이라고 생각하면 돼요. (1) broda 08-14 338
2 너와 함께한 시간 모두 눈부셨다 양현주 08-13 384
1 당신의 진정한 친구 양현주 08-13 424